Powróć do: Pomoc społeczna

Rodzaje zasiłków

Zasiłek stały

Zasiłek Stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. od kwoty 776 zł;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od kwoty 600 zł.

 Wysokość zasiłku stałego:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719zł. miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie;
 • w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania zasiłek stały nie przysługuje.

 

Zasiłek okresowy

 • zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 • okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
 • minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby
 • w przypadku rodziny - 50% różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie

Przy składaniu podania o pomoc należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach rodziny zgodnie ze wzorem,

- oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny, 

- zaświadczenia lekarskie,

- dokumenty potwierdzające opłaty mieszkaniowe.

 

Zasiłek celowy

 • w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.
 • świadczenie to dotyczy osób spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy.
 • zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które ponosiły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przy składaniu podania o pomoc należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach rodziny zgodnie ze wzorem,

- oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny, 

- zaświadczenia lekarskie,

- dokumenty potwierdzające opłaty mieszkaniowe.

 

Zasiłek celowy specjalny

 • specjalny zasiłek celowy może otrzymać osoba  i rodzina, u której występuje jedna z przyczyn określonych w art. 7 pkt. 1-15 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, nawet w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy.
 • na podstawie art. 41 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  informujemy, że specjalny zasiłek celowy może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 • jednocześnie przypominamy, że pomoc społeczna pełni funkcje wspomagania osób i rodzin w rozwiązywaniu trudności życiowych, w tym również materialnych, jednak nie służy zaspokojeniu potrzeb w całości. Osoba ubiegająca się o pomoc powinna podjąć działania w kierunku poprawy własnej sytuacji.
 • udzielona pomoc pełni funkcję uzupełniającą w stosunku do własnych możliwości w rozwiazywaniu problemów życiowych, w związku z powyższym świadczenie z pomocy społecznej nie pokrywa wszystkich potrzeb osób i rodzin.

 

Przy składaniu podania o pomoc należy dołączyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o dochodach rodziny zgodnie ze wzorem,

- oświadczenie o sytuacji majątkowej rodziny, 

- zaświadczenia lekarskie,

- uzasadnienie szczególnej sytuacji zdrowotnej,

- dokumenty potwierdzające opłaty mieszkaniowe.

 

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

  Świadczenia wypłaca się w okresach miesięcznych. Wypłata świadczeń następuje 27 każdego miesiąca na rachunek bankowy, wskazany przez świadczeniobiorcę.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.